Regulamin sprzedaży wysyłkowej

§1. Postanowienia wstępne 

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sprzedaży wysyłkowej sklepu internetowego Oriens Store. Regulamin obowiązuje Sprzedającego oraz nabywających  towary  w  drodze  sprzedaży  wysyłkowej (Klienci).
 2. Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez: ORIENS Bijou Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Gen. Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258688 (Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach), posiadającą numer NIP: 635-000-06-76 i numer REGON: 271153759, zwaną dalej Sprzedającym.
 3. Wszelkich informacji na temat sprzedaży wysyłkowej oraz załatwiania spraw związanych z niniejszą usługą można uzyskać pod adresem: zamowienia@oriens-bijou.pl oraz numerem telefonu (+48) 664 78 78 78 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Salonie Sprzedaży TOUS należy przez to rozumieć prowadzone przez Sprzedającego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarne punkty sprzedaży produktów TOUS.

 

§2. Postanowienia ogólne 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży wysyłkowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wiążąca jest cena podana przez Sprzedającego na chwilę złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Wszelkie promocje obejmujące sprzedaż wysyłkową nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedającego. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.
 4. Wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:

a) każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów,

b) towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).

5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż otrzymany towar może różnić się od towaru prezentowanego na zdjęciach na stronie http://oriens-store.com/ w wyniku różnych ustawień monitora i nie rości z tego tytułu żadnych praw, co nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z §5 Regulaminu.

 

§3. Składanie zamówień, niedostępność towaru 

 1. Zamówienia można składać całodobowo poprzez dodanie towaru/towarów do koszyka i przejście procedury zakupu w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: http://oriens-store.com/.
 2. Klient składający zamówienie na produkt w sklepie internetowym Oriens Store zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu; oferta wiąże Klienta przez okres 7 dni.
 4. Sprzedający potwierdzi Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
 5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT (po zaznaczeniu przez klienta odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia i podaniu prawidłowego numeru NIP).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeżeli Klient nie spełnił warunków określonych niniejszym regulaminem lub też jeżeli w przeszłości Klient kilkakrotnie składał zamówienia, których realizacja nie dochodziła do skutku z winy Klienta.
 7. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru z tego powodu, że nie będzie on dostępny (lub też dostępny towar będzie uszkodzony) zawiadomi o tym niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Klienta. W chwili zawiadomienia Klienta o niedostępności towaru zawarta umowa wygasa.

 

§4. Termin dostawy, płatność i przesyłka. 

 1. Towary zakupione w sprzedaży wysyłkowej mogą być dostarczone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na termin dostawy składa się termin kompletacji zamówienia i termin dostarczenia towaru przez kuriera / termin dostarczenia towaru do Punktu Sprzedaży TOUS. Termin kompletacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy (jeżeli Kupujący wybrał inny sposób zapłaty niż za pobraniem, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania przez Sprzedającego zapłaty lub potwierdzenia zapłaty od podmiotu obsługującego płatności on-line), termin dostarczenia towaru przez kuriera / do punktu Sprzedaży TOUS wynosi do 2 dni roboczych. W okresach świątecznych, wyprzedaży oraz innych okresach wzmożonej sprzedaży łączny czas kompletacji i dostarczenia towaru może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.
  Za dni robocze uważa się dni inne niż soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Przesyłka jest doręczana według wyboru Kupującego:

a)    za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres;

b)    do wybranego przez Kupującego Punktu Sprzedaży TOUS. W tym przypadku Kupujący jest zobowiązany do okazania przy odbiorze zamówienia czterocyfrowego numeru PIN, który otrzymał od Sprzedającego drogą elektroniczną, podczas składania zamówienia oraz nazwiska osoby, na które zamówienie było dokonane. Kupujący jest zobowiązany do zachowania uzyskanego numeru PIN w poufności. Osobę podającą dane identyfikacyjne Kupującego oraz numer PIN Sprzedający będzie uważał za osobę upoważnioną przez Kupującego do odbioru towaru. Sprzedający jest uprawniony do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej towar. 

        5. Płatność za nabyte towary może być dokonana:

a)    za pobraniem, to jest gotówką do rąk kuriera (opcja dostępna tylko przy wysyłce kurierem),

b)    przelewem na rachunek bankowy,

c)    kartą płatniczą.

6. Sprzedający nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z kurierem na konkretna godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada kurier.

7. W momencie odbierania przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera czy zewnętrzne opakowanie (karton) nie jest uszkodzone (tzn. czy nie ma w nim dziury lub też czy nie jest otwarte/niedokładnie zamknięte). Jeśli takie uszkodzenie występuje Klient jest zobowiązany do  otwarcia paczki i  (w przypadku uszkodzenia towaru znajdującego się wewnątrz lub niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem) spisania w obecności kuriera protokołu odbioru (z opisem uszkodzeń/niezgodności).

         8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

 

§5. Odstąpienie od umowy przez Klienta 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827) Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyn; w razie odstąpienia od umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a jeżeli odstąpienie zostało złożone przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego – oferta przestaje wiązać.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni i biegnie od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy kupna dostępnego TUTAJ.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres: zwroty@oriens-bijou.pl.
 5. Klient odstępujący od umowy powinien niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedającemu dostarczając go osobiście do salonu sprzedaży Tous lub odsyłając na adres podany w formularzu zwrotu.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przy ocenie korzystania przez Klienta z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania Sprzedający będzie brał pod uwagę w szczególności fakt usunięcia przez Klienta metki zawierającej ostrzeżenie o możliwości powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku jej usunięcia.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny zapłaconej za towar nabyty na podstawie umowy, od której Klient odstąpił, oraz kosztów przesłania towaru do Klienta (jeśli zostały poniesione), w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający dokonuje niniejszego zwrotu dopiero po otrzymaniu zwracanego towaru i ocenie czy został on zwrócony w stanie nie powodującym zmniejszenia jego wartości z uwzględnieniem postanowień ust. 8 – jeżeli taka sytuacja nastąpiła Sprzedający potrąci z kwoty zwracanych środków kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości zwracanego produktu w stosunku do jego wartości początkowej.
 9. Klient odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

 

§6. Reklamacje 

 1. Reklamacje związane z realizacją zamówienia należy składać pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@oriens-bijou.pl.
 2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 3. Z tytułu zakupu towarów w drodze sprzedaży wysyłkowej Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne określone z Kodeksie cywilnym.
 4. Wyłącznie na sprzedawane zegarki udzielana jest przez TOUS WATCHES S.L., avd. Diagonal, 463 bis 1a planta – 08036 Barcelona (Hiszpania) gwarancja, z której warunkami można się zapoznać TUTAJ.
 5. Reklamacje produktów należy zgłaszać na adres: reklamacje@oriens-bijou.pl
 6. W przesyłce reklamacyjnej należy zawrzeć: dowód zakupu, kartę gwarancyjną, jeśli na produkt była udzielona gwarancja oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ.
 7. Sprzedający rozpatrzy składane reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor, wielkości lub proporcje towaru) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

§7. Ochrona danych osobowych 

 1. Obowiązek informacyjny jest przedmiotem osobnego dokumentu, który można znaleźć TUTAJ.

 

§8. Postanowienia końcowe 

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej http://oriens-store.com/.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej http://oriens-store.com/, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach chyba, że klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 21.11.2018 i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.
 5. Jurysdykcja i obowiązujące prawo
  Firma będzie ścigać wszelkie niezgodności z niniejszymi warunkami, a także wszelkie niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej, wykorzystując wszelkie roszczenia cywilne i karne, które mogą odpowiadać i istnieć w prawie.
  Komisja Europejska zapewnia konsumentom platformę do rozwiązywania internetowych roszczeń dotyczących zakupów, które można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/